1983 - Bombaarje om Bombaarje

Skreaun yn 'e 16e ieu nei de komeedzje 'De bluffer' fan Plautus. Oarspronklike titel: 'Ralph Roister Doister'. In tradisjonele klucht mei stereotype manljusfigueren as de domme ophakker dy't mient dat alle froulju efter him oanrinne en de liepe parasyt dy't de ophakker allegeduerigen foar de kroade rydt.