2018 - De famylje Bellier

Spilers

Doete Stenekes
Fokke Plantinga
Sjoukje Jager
Leon Esveld
Jorrit Laverman
Sjoerd van Beem
Jan Haakma
Oane Swart
Betteke Eerligh
Lodewijk Riedhorst
Jannie van der Veen
Menzo Rohn
Anke Boersma
Skelte Anema