2002 - De feint fan twa masters

Oarspronklike titel: 'Il servitore di due patroni'. In ûndernimmer út Venetië hat mei in keapman út Turijn ôfpraat dat dy syn dochter Clarice oer de keap hinne krijt. Mar der binne berjochten dat dy keapman om it libben kommen is, dat Clarice kin trouwe mei har echte leafde Silvio. Dan ferskynt de feint fan de keapman, dy't fertelt dat syn baas noch libbet. In spul fan list en bedroch en in protte misbegryp.