2013 - De kloklieder fan Nij Daam

Yn it trochsnee Fryske doarpke Nij Daam is der net jierliks in merke, mar fiere se ien kear yn de fiif jier in grut Lustrumfeest. It feest wurdt organisearre troch de lju dy’t alle toutsjes altyd al yn hannen hawwe. Alles feroaret as de bysûndere Esmee yn it doarp te wenjen komt. Sy iepenet de diskusje en dat bringt nochal wat teweech ûnder de minsken.

Sawol de manlju as froulju bewûnderje de iepenheid en direktheid fan dy nije frou. Der binne sels fjouwer manlju dy’t – sûnder it fan elkoar te witten – oant oer de earen fereale wurde op Esmee.

As healwei de triedden byelkoar komme, reitsje se yn de knoop: ien fan de manlju wurdt op brute wize fermoarde. Alles wiist derop dat Esmee it dien hat – hielendal om’t se fan de ierdboaiem ferdwûn liket. Mar is se wol sa fier fuort? En is se wol de dieder? 

De maskerade oan de ein – it Lustrumfeest – liedt de sinderjende apoteoaze yn, as alle rekkens fereffene wurde.