1964 - Dundo Maroje

Yn Rome hâldt om 1550 hinne in jonge keapmanssoan ta dy’t troch syn deune heit, Dundo Maroje út Dubrovnik, mei 5000 dukaten op reis stjoerd is om hannel te dwaan. Hy makket alles op by in kreaze courtisane