1968 - Heibel yn Hylpen

In frije bewurking fan Goldini's 'Baruffe Chiozotte'. De húshâldings fan de fiskers Abe en Gerke meitsje rûzje om neat. De stedsrjochter wurdt ynskeakele. It drama einiget mei houliken oer en wer.