1981 - Heit dêr leit in lyk

Der binne (noch) gjin knipsels fan dit jier.