1981 - Heit dêr leit in lyk

Meiwurkers

Namme Funksje
Douwe de Bildt leskommisje
Jan Thomas de Groot kaartferkeap
Johannes de Groot kaartferkeap
Jan Hallema kaartferkeap
Oebele van Zuiden kaartferkeap
Rommert Boonstra kaartferkeap
Henk van Wieren technyk
Beb Mulder decorûntwerp
Klaas Hoekstra parkeerploech
Willem Osinga bouploech
Bonnie Bootsma bouploech
Johannes Adema bouploech
Joop Bootsma bouploech
Tynke Zantema-van Strien naaiploech
Jan Zantema bestjoer
Willem Osinga bestjoer
Gais Meinsma - Greydanus bestjoer
Romke Toering rezjy
Jan van Dijk muzyk
Jaap Oosterwijk muzyk