1981 - Heit dêr leit in lyk

Der is (noch) gjin nijs fan dit jier.