1981 - Heit dêr leit in lyk

Spilers

Henk Koning Jzn.
Arjen Toering
Grytsje Reitsma - Snoek
Jaap Visser
Janke Singelsma
Hinke A. Kuiper
Douwe de Bildt
Jeltsje de Boer
Germ Stenekes
Douwina Meester-de Vries
Ynskje van der Wal
Sjoerd Stenekes