1998 - Slauerhoff & Jorwert

Lietteksen: J.J. Slauerhoff en Gerrit Jan Zwier. In teatrale ferbylding fan de relaasje dy't de dichter Slauerhoff mei Jorwert hie en fan de ynfloed dêrfan op syn fierdere libben en wurk. En hoe hawwe de Jorwerters tsjin de plattelânsidylle fan de dichter en de dûmnysdochter Heleen oansjoen? Ynspirearre troch it spiritistysk fermidden fan de Jorwerter dûmny, lit Zwiers in 'doarpsgeast' oproppe, dy't Slauerhoff op syn reizen folget en yn alderlei sênes ynbrekt.