2000 - Venetiaans Karnaval

Oarspronklike titel: 'La Vedova Scaltra'. De selsbewuste Venetiaanske widdo Rosaura di Bisognosi hat net te klaaien oer belangstelling fan manlju. Fjouwer karnavalfierders, in Ingelsman, in Frânsman, in Spanjoal, en in Italjaanske lânsgenoat binne wei fan har. Wa't har krijt, bepaalt Rosaura sels. Op fernimstige wize stelt se de hearen op 'e proef en docht dêrneffens in kar.